El projecte

Què és Alter natives?

Alter­na­ti­ves” del lla­tí Alter (altre) i Nati­vus (nas­cut), fa refe­rència a la recer­ca de noves reali­tats, nous orí­gens. Aquest és el punt de par­ti­da d’aquest pro­jec­te docu­men­tal, la mos­tra de ini­cia­ti­ves inno­va­do­res de transició socioeco­lò­gi­ca. Expe­rièn­cies diver­ses que estan plan­te­jant res­pos­tes a la cri­si sis­tè­mi­ca que patim en el món: ener­gè­tica, eco­nò­mica, eco­lò­gica, social, cul­tu­ral i epis­tè­mi­ca.

Alter Nati­ves, Cons­truint futurs pos­si­bles” és un llarg­me­trat­ge col·laboratiu que vol trac­tar, amb un enfo­ca­ment pro­po­si­tiu i de pos­si­bi­li­tat, qües­tions com les següents: com podem fer afron­tar aques­ta situa­ció i ada­­­­p­­­­­tar-nos a una reali­tat can­viant? Qui­nes alter­na­ti­ves, indi­vi­duals i col·lectives, estan ja posant-se en mar­xa a dife­rents llocs per “tran­si­cio­nar” cap a comu­ni­tats resi­lients i modes de vida sos­te­ni­ble? Qui­nes noves his­tò­ries i expe­rièn­cies poden mar­car el futur dels nos­tres barris, pobles i ciu­tats? Com podem pren­dre les pri­me­res pas­ses per crear una eco­no­mia que pro­mo­gui la jus­tí­cia social i l’harmonia amb el pla­ne­ta i entre nosal­tres?

Per què és necessari un documental com aquest?

Vivim en temps de gran incer­te­sa eco­nò­mica, social i eco­lò­gica, així com de poten­cial col·lapse de la nos­tra civi­litza­ció. Múl­ti­ples sis­te­mes pla­ne­ta­ris, essen­cials per a la vida, com el cli­ma, els sòls i els oceans, estan sent greu­ment alte­rats, a la vega­da que els índexs de desigual­tat socio­eco­nò­mi­ca con­ti­nuen crei­xent, gene­rant més pobre­sa i exclu­sió. La huma­ni­tat, prin­ci­pal­ res­pon­sa­ble d’aquesta situa­ció, afron­ta el rep­te més gran de la seva his­tò­ria. En aquest con­text, múl­ti­ples ini­cia­ti­ves i pro­jec­tes estan sor­gint a la recer­ca de for­mes de vida din­tre dels límits del pla­ne­ta, més jus­tes i soli­da­ries. Tre­ba­llant a dife­rents esca­les i en dife­rents àmbits, per trans­for­mar la cri­si sis­tè­mi­ca en una gran opor­tu­ni­tat per al redis­senyar de la nos­tra cul­tu­ra. Ara més que mai, aques­tes his­tò­ries, on els pro­ta­go­nis­tes són per­so­nes nor­mals, com tu i jo, s’han de visi­bi­li­zar­. Es neces­sa­ri que la mas­sa crí­ti­ca d’ini­cia­ti­ves trans­for­ma­do­res aug­men­ti per fer que aquest pro­cés de transició socioeco­lò­gica tin­gui un gran impac­te. Neces­si­tem con­­­­­­­­­ne­­­­­­­­c­­­­­­­­­tar-nos, apre­ndren els uns dels altres, expe­ri­men­tar, ins­pi­rar a una part impor­tant de la pobla­ció i pas­sar a l’acció.

Fitxa artís­ti­ca i tèc­ni­caCar­tell d’Al­ter Nati­vesKit de mate­rial grà­fic

Característiques del documental

Algunes de les principals característiques d’ són:

Es par­teix d’un con­text de cri­si sis­tè­mi­ca i poten­cial col·lapse.

Pre­sen­ta ini­cia­ti­ves de transició socioeco­lò­gi­ca en un sen­tit ampli: ener­gia, eco­no­mia, ali­men­ta­ció, edu­ca­ció i gover­nça.

Es foca­litza en els pro­ces­sos de can­vi a nivell eco­lò­gic, eco­nò­mics, social i cul­tu­ral, així com de rege­ne­ra­ció i cons­truc­ció de la resi­lièn­cia.

Posa el focus en la transició exter­na (col·lectiva) con la inte­rior (per­so­nal).

Ana­litza la tra­jec­tò­ria de les ini­cia­ti­ves (situa­ció de par­ti­da, ave­nços, rep­tes…) a par­tir de les vivèn­cies dels seus pro­ta­go­nis­tes.

Pre­sen­ta les expe­rièn­cies d’una for­ma coral, pres­tant aten­ció a les seves inter­de­pen­dèn­cies en el con­text del pro­cés de trans­for­ma­ció.

Adop­ta una visió pro­po­si­ti­va i de pos­si­bi­li­tat, que doni valor a l’aprenentatge i a les cele­bra­cions.

Pre­tén cobrir la diver­si­tat més gran pos­si­ble d’iniciatives, tant per l’escala, com per àmbits i dis­tri­bu­ció geo­grà­fi­ca.

A nivell de trac­ta­ment, la pro­pos­ta de gra­va­ció i realitza­ció tin­drà en com­pte la diver­si­tat lin­güís­tica, per­so­nal (gène­re, edat…) i de con­text (urbà i rural) de cada ini­cia­ti­va i els seus mem­bres.

Autors

El documental està dirigit i coordinat per:

Agustí Corominas

Realitza­dor de docu­men­tals socials, cul­tu­rals i eco­lo­gis­tes. Amb més de 25 anys d’ex­pe­rièn­cia tre­ba­llant per a múl­ti­ples orga­nitza­cions: ins­ti­tu­cions públi­ques, cine­ma i tele­vi­sió.

Juan del Río

Faci­li­ta­dor i con­sul­tor en transició eco­so­cial. Biò­leg, acti­vis­ta i divul­ga­dor. Codi­rec­tor d’Eco­li­se i coor­di­na­dor de Red de Tran­si­ción. Autor de la Guía del movi­mien­to de tran­si­ción.

Vols saber-ne més?

Descarrega el dossier del projecte en l’idioma que prefereixis.