Actualitat

Actualitat Alter Natives

Segueix la presència del projecte als mitjans de comunicació

26 abril 2023

Tele­vi­sió del Vallès Orien­tal fa cober­tu­ra, al seu infor­ma­tiu, de l’es­tre­na d’Alter Nati­ves a la sala de cine­ma Edi­son de Gra­no­llers.

Míra el vídeo

25 abril 2023

El dia­ri el9nou.cat entre­vis­ta Juan del Río, cofun­da­dor de Red de Tran­si­ción, con­ver­sant sobre el movi­ment de Transició.

Lle­geix l’en­tre­vis­ta

14 abril 2023

Els direc­tors d’ Alter Nati­ves apa­rei­xen al pod­cast Toma la Tie­rra de la Revis­ta Sobi­ra­nía Ali­men­ta­ria, Bio­di­ver­si­dad y Cul­tu­ras.

Escol­ta el pod­cast

14 abril 2023

Tele­vi­sió del Vallès Orien­tal tor­na a entre­vis­tar a Gra­no­llers a Agus­tí Coro­mi­nas i Juan del Río, direc­tors del docu­men­tal.

Mira el vídeo

11 abril 2023

Alter Nati­ves: Cons­truint futurs pos­si­bles apa­reix a la Revis­ta Sobe­ra­nía Ali­men­ta­ria,
Bio­di­ver­si­dad y Cul­tu­ras
.

Lle­geix l’ar­ti­cle

5 abril 2023

La Casa Encen­di­da pre­sen­ta en exclu­si­va el col·loqui pos­te­rior
a l’es­tre­na d’Alter Nati­ves a Madrid al seu canal de You­tu­be.

Mira el vídeo

3 abril 2023

Alter Nati­ves: Cons­truint futurs pos­si­bles apa­reix al butlle­tí
És l’ou de Gra­no­llers en Transició.

Lle­geix l’ar­ti­cle

29 Març 2023

Estre­nem Alter Nati­ves:
Cons­truint 
futurs pos­si­bles
onli­ne.
T’es­pe­rem el dis­sab­te
15 d’a­bril de 2023 
en hora­ri
de 18:00 a 21:00 h

Reser­va la teva entra­da

27 Març 2023

Alter Nati­ves va veu­re la llum el cap de set­ma­na pas­sat a Madrid. Va ser la pri­me­ra estre­na ofi­cial pre­sen­cial del docu­men­tal sobre ini­cia­ti­ves de transició eco­so­cial.
T’ex­pli­quem com va ser!

Lle­geix la crà­ni­ca

13 Març 2023

Agus­tí, cineas­ta, peda­gog i co-autor d’Alter Nati­ves, ha estat entre­vis­tat per El9Nou.cat sobre la seva expe­rièn­cia amb les ini­cia­ti­ves de transició durant el rodat­ge del docu­men­tal.

Lle­geix l’entre­vis­ta

5 Març 2023

Amb l’es­tre­na del docu­men­tal a punt de fer-se reali­tat, Pilar Sam­pie­tro tor­na a entre­vis­tar els direc­tors d’Alter Nati­ves al pro­gra­ma Medi­te­rra­ni de Radio 3.

Escol­ta el pro­gra­ma

Events anteriors

8 Abril 2019

José Luis Fdez. Casa­de­van­te ‘Kois’ esmen­ta el pro­jec­te al seu bloc Últi­ma Lla­ma­da, que apa­reix al dia­ri onli­ne Eldiario.es

Lle­geix l’ar­ti­cle

7 Abril 2019

Avui, la sego­na part de l’en­tre­vis­ta de Pilar Sam­pie­tro als direc­tors d’Alter Nati­ves, a Medi­te­rrá­neo.

Escol­ta el pro­gra­ma

30 Març 2019

Pilar Sam­pie­tro entre­vis­ta Juan del Río i Agus­tí Coro­mi­nas, els direc­tors d’Alter Nati­ves, a La Vida en Ver­de

Escol­ta el pro­gra­ma

28 Març 2019

Tele­vi­sió del Vallès Orien­tal entre­vis­ta a Gra­no­llers a Agus­tí Coro­mi­nas i Juan del Río, direc­tors del docu­men­tal.

Acce­deix a Votv

22 Març 2019

­Els nos­tres com­panys de Por­tu­gal es fan res­sò d’Alter Nati­ves amb aquest arti­cle al dia­ri de tira­da nacio­nal Públi­co.

Lle­geix l’ar­ti­cle

16 Març 2019

Pilar Sam­pie­tro entre­vis­ta Juan del Río, un dels direc­tors d’Alter Nati­ves, a La Vida a Ver­de de Radio Exte­rior.

Escol­ta el pro­gra­ma