Comunitat

Creant una comunitat al voltant del projecte

és un pro­jec­te amb un caràc­ter col·lectiu impor­tant. Hi ha mol­tes per­so­nes i orga­nitza­cions que estan donant suport i aju­da en el seu desen­vo­lu­pa­ment, i molts més que sens dub­te s’aniran incor­po­rant. Sen­se aquest suport aquest docu­men­tal no seria pos­si­ble.

L’elaboració d’un docu­men­tal com aquest és un pro­cés com­plex en el qual es con­nec­ten a múl­ti­ples per­so­nes i orga­nitza­cions. Aquest és pre­ci­sa­ment un dels seus grans valors, l’enxarxament i la crea­ció de comu­ni­tat. Acon­se­guir que totes aques­tes per­so­nes i pro­jec­tes es facin seu el docu­men­tal, que sigui per a ells una bona eina de difu­sió i que poten­cial­ment nous pro­jec­tes i col·laboracions emer­geixin.


A mesu­ra que ava­nçi el pro­jec­te anirem com­par­tint qui està par­ti­ci­pant i com col·laborar. Mol­tes grà­cies.

Com pots col·laborar?

Pots contribuir a fer possible el documental de moltes maneres:

Escri­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­vint-nos si tens idees, dub­tes o sug­ge­ri­ments.
Unint-te a la llis­ta de
per­so­nes i orga­nitza­cions que donen suport al pro­jec­te.

Difonent­ el pro­jec­te a les teves xar­xes per­so­nals i socials. Seguint-nos a Face­book, Ins­ta­gram i Twit­ter.

Amb la pos­te­rior dis­tri­bu­ció
i pro­jec­ció del docu­men­tal.
Orga­nitza una pro­jec­ció del docu­men­tal a la teva loca­li­tat

Fent una dona­ció eco­nò­mi­ca si ho desit­ges i et resul­ta pos­si­ble.

Fes una dona­ció

Iniciatives i persones que apareixen
al documental

A con­ti­nua­ció tro­ba­reu un llis­tat de totes les ini­cia­ti­ves i per­so­nes que es mos­tren al docu­men­tal per ordre d’a­pa­ri­ció.

Grà­cies a totes per posar veu i cara a aques­ta his­tò­ria d’es­pe­ra­nça per cons­truir futurs pos­si­bles.


Persones i entitats que donen suport al projecte

Cal destacar la implicació important de  Red de Transición, que ha liderat el desenvolupament del documental, així com de diversos projectes i xarxes afins.

A continuació anomenem algunes d’elles, que obertament han expressat el seu suport i han col·laborat de diferents maneres.
Gràcies a totes elles i a les 323 persones co-finançadores que han contribuit a fer possible el documental amb la seva generositat.

Persones

 • Rob Hop­kins
 • Gus­ta­vo Duch
 • Mar­ga Media­vi­lla
 • Pilar Sam­pie­tro
 • Robert Hall
 • Fili­pa Pimen­tel
 • Luís Gon­zá­lez Reyes
 • Die­go Isa­bel de la Mone­da
 • Ana Huer­tas
 • Daniel Wahl
 • Toni Lodei­ro
 • Yayo Herre­ro
 • Anto­nio Turiel
 • Manuel Casal Lodei­ro
 • Emi­lio San­tia­go Mui­ño
 • Ánge­les San­tos
 • José Luis Fdez. Casa­de­van­te “Koi”
 • Fer­nan­do “Topo Suda­ka”
 • Ricard Jor­net
 • Pablo Cota­reo
 • Pep Puig
 • Emi­lio Mula
 • Jor­ge Carras­co
 • Juan Bor­de­ra
 • Laia Tre­se­rra
 • Bren­da Chá­vez
 • Rosa Maria Mur­tra Vilar­de­bó
  (Co-fina­­­­­­­­­­­­­­­­­n­­­­­­­­­­­­­­­­­­cia­­­­­­­­­­­­­­­­­­do­­­­­­­­­­­­­­­­­­ra)
 • Mem­bres de les ini­cia­ti­ves locals, grups de tre­ball, semi­na­ris edu­ca­tius…

Organitzacions

Testimonis

Descobreix què pensen d’ les persones que recolzen el projecte

Toni
Lodeiro

Toni Lodei­ro és divul­ga­dor i con­sul­tor en la nova cul­tu­ra del con­sum.

Mira el vídeo

Rob
Hopkins

Rob Hop­kins és co-fun­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­da­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dor del Movi­ment Inter­na­cio­nal de Transició.

Mira el vídeo

Marga
Mediavilla

Mar­ga Media­vi­lla és inves­ti­ga­do­ra en ener­gia i dinà­mi­ca de sis­te­mes.

Mira el vídeo

Diego Isabel
de la Moneda

Die­go Isa­bel de la Mone­da és direc­tor de la Well­being Eco­nomy Allian­ce.

Mira el vídeo

Gustavo
Duch

Gus­ta­vo Duch és direc­tor de Sobi­ra­nia Ali­men­tà­ria, Bio­di­ver­si­tat i Cul­tu­res.

Mira el vídeo

Luis González
Reyes

Luis Gon­zá­lez Reyes és for­ma­dor i inves­ti­ga­dor en eco­lo­gia i peda­go­gia.

Mira el vídeo

Filipa
Pimentel

Fili­pa Pimen­tel és coor­di­na­do­ra inter­na­cio­nal de Hubs de transició.

Mira el vídeo

Pilar
Sampietro

Pilar Sam­pie­tro és perio­dis­ta, radio­fo­nis­ta i escrip­to­ra sobre cul­tu­ra i eco­lo­gia.

Mira el vídeo

Ana
Huertas

Ana Huer­tas és coor­di­na­do­ra del pro­jec­te Muni­ci­pa­li­ties in Transition.

Mira el vídeo

Daniel
Wahl

Daniel Wahl és con­sul­tor i escrip­tor en sos­te­ni­bi­li­dad i cul­tu­res rege­ne­ra­ti­ves.

Mira el vídeo

Robert
Hall

Robert Hall és pre­si­dent d’ i de Gen-Euro­­­­­­­­­­­­­­­­­­pe.

Mira el vídeo